FAQs Complain Problems

७४/७५

करका दरहरू

दस्तावेज: 

बाह्रविसे नगरपालिकाकाे २०७४/०७५ का लागि प्रस्तावित याेजनाहरू

नीतिगत निर्णयहरू

नगर विकासका प्रमुख नीतिहरू
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यस नगरपालिकाबाट देहायका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(क) सडक, बाटो, कल्भर्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी सुविधाको व्यवस्थापन