FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७८ प्रतिवेदन ७८।७९ 02/07/2022 - 10:53 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७।७८.pdf
लैससास परीक्षण कार्यविधिको मस्यौदा 2077-11-19 the final ७७/७८ 01/27/2022 - 10:57 PDF icon लैससास परीक्षण कार्यविधिको मस्यौदा 2077-11-19 the final.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 01/24/2022 - 15:46 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७४.pdf
बाह्रविसे नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 01/24/2022 - 15:46 PDF icon बाह्रविसे नगरपालिका नक्सापास कार्यविधि २०७४.pdf
GESI Audit report - Barhabise ७७/७८ 01/24/2022 - 14:39 PDF icon GESI Audit report - Barhabise.pdf
बाह्रविसे नगरपालिका, उन्नत ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका,२०७८ ७७/७८ 01/10/2022 - 12:19 PDF icon बाह्रविसे नगरपालिका, उन्नत ग्रामीण सडक निर्माण निर्देशिका25May2021.pdf
(बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धि दुरदृष्टि, विषयगत क्षेत्र तथा क्षेत्रगत रणनैतिक योजना र कार्यक्रम (२०७६–२०८०) ७६/७७ 01/10/2022 - 12:18 PDF icon (बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धि दुरदृष्टि,.pdf
बाह्रबिसे नगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन कार्यविधि,२०७६ ७६/७७ 01/10/2022 - 12:17 PDF icon बाह्रबिसे नगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धन कार्यविधि,२०७६.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 01/10/2022 - 12:15 PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ - Copy.pdf
नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धि कार्यविधी, २०७७ ७८।७९ 01/09/2022 - 15:00 PDF icon नगर खेलकुद व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धि.pdf

Pages